Yêu Cầu Để Tinh Luyện

Các Vật Phẩm Cần Thiết                          
1 Món Đồ Ex Để Tinh Luyện Thêm Dòng (jevel of Chaos)
2 1 Viên Ngọc Sinh Mệnh (jewel of life)
3 1 Viên Ngọc Sáng Tạo( jewel of creation)
4 Bùa Tăng Tỉ Lệ ( Không Bắt Buộc)
5 Bùa Bảo Vệ Tránh Mất Đồ ( Không Bắt Buộc)

Videos Hướng Dẫn ......

Một Số Hình Ảnh Tinh Luyện