Điều Kiện Reset

Reset Vip

Lệnh /resetvip

reset 20 trở đi sẽ nhận được quà

Reset Thường

Lệnh /reset

Mức Reset Cấp Độ Số GCoint Nguyên Liệu Cần
1->5 50 0 0
5->10 100 1000 1 hộp kundun bất kì
10->20 150 2000 1 ngọc hỗn nguyên
20->50 200 3000 2 ngọc hỗn nguyên
50->100 300 4000 1 ngọc hỗn nguyên + 1 ngọc sinh mệnh
100->200 350 5000 1 ngọc hỗn nguyên + 1 ngọc sinh mệnh + 1 ngọc sáng tạo
200 trở đi 400 6000 2 ngọc hỗn nguyên + 2 ngọc sinh mệnh + 2 ngọc sáng tạo