Phần Thưởng Khi Đua Ngày Đầu Tiên ( 3 Phần Thưởng)


ngày 07 Tháng 11 Năm 2021( 15h00 ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 23h59 ngày 7 tháng 11 năm 2021)
nếu level bằng nhau admin sẽ ckeck log reset kiểm tra ai reset trước

Top Phần Thưởng                          
1 300k GCOINT ( 300nghìn GCOINT)
2 200k GCOINT ( 200nghìn GCOINT)
3 100k GCOINT ( 100nghìn GCOINT)

Phần Thưởng Khi Đua Top Đại Gia


10 ngày sau khi mở sever( 15 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021)
(ai nạp cùng số tiền thì nhận quà như nhau)

Top Phần Thưởng                          
1 wing 2 +0 luck 3% manalot 20 op Life + 1 món vũ khí +0 một dòng tùy chọn + 1 mảnh sừng gẫy + 30 hộp kundun ( mỗi loại 6 hộp)
2 wing 2 +0 luck 50HP 16 op Life + 1 món vũ khí + 0 một dòng tùy + 15 hộp kundun ( mỗi loại 3 hộp)
3 wing 2 +0 luck 12 op Life + 5 hộp kundun ( mỗi loại 1 hộp)

Kick Vào Đây Để Xem Top Đại Gia

Phần Thưởng Khi Đua Top Chủng Tộc ( Class) Mỗi Chủng Tộc Lấy 1 nhân Vật top 1 ( Tổng 5 Phần Thưởng)


Từ 15h00 ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 23h59 ngày 17 tháng 11 năm 2021)
mở cho reset tệt bô để đua reset, bằng reset thì so sánh level,nếu level bằng nhau admin sẽ ckeck log reset kiểm tra ai reset trước

Top Phần Thưởng                          
1 1 Dây Chuyền hoặc 1 nhẫn ( cấp độ 0 + 1 dòng tùy chọn + 4 ốp life) + 2 con phượng

Phần Thưởng Đua Top Resets ALL ( Tổng 5 Phần Thưởng)

từ lúc mở sever (Từ 15h00 ngày 07 tháng 11 năm 2021 đến 23hh59 ngày 21 tháng 11 năm 2021 )

Top Phần Thưởng                          
1 1 Dây Chuyền và 2 Nhẫn ( cấp độ 6 + 1 dòng tùy chọn)
2 2 Nhẫn ( cấp độ 3 + 1 dòng tùy chọn)
3 200k gcoint + 20 bless + 20 soul
4 100k gcoint + 20 bless
5 100k gcoint

Xem Xếp Hạng Chủng Tộc Chiến Binh (Blade Knight) Tại Đây

Xem Xếp Hạng Chủng Tộc Pháp Sư (Soul Master) Tại Đây

Xem Xếp Hạng Chủng Tộc Tiên Nữ (Muse Elf) Tại Đây

Xem Xếp Hạng Chủng Tộc Đấu Sĩ (Magic Gladiator) Tại Đây

Xem Xếp Hạng Chủng Tộc Chúa Tể (Dark Lord) Tại Đây