Đổi Đồ Ex Ra Ngọc

Các Vật Phẩm Cần Thiết                          
1 Đồ Hoàn Hỏa (Ex)( Không Sử Dụng)
2 Đồ Thần ( Không Sử Dụng)

Videos Hướng Dẫn ......

Một Số Hình Ảnh