Hướng Dẫn Đổi Siêu Wing

Yêu Cầu                          
Bước 1 Chuẩn Bị Cánh Cấp 2 , Cấp Độ +13
Bước 2 Lên Davias3 Gặp NPC Chaos Card Master
Bước 3 Cho Đồ Vào Khung Và Ấn Kết Hợp

Videos Hướng Dẫn ......

Một Số Hình Ảnh Đổi Siêu Cánh Cấp 2