Lệnh Cơ Bản Trong Game

I-Nhân Vật
1- Cộng Điểm
/str ( cộng điểm sức mạnh) ( Ví Dụ /str 200 ( Cộng 200 point vào cột sức mạnh))
/agi ( cộng điểm nhanh nhẹn) ( Ví dụ /agi 300 ( cộng 300 point vào cột nhanh nhẹn))
/vit ( cộng điểm sức khỏe (máu)) ( ví dụ /vit 400 ( cộng 400 point vào cột sức khỏe))
/ene ( cộng điểm cột năng nượng)( ví dụ /ene 100 ( cộng 400 point vào cột năng nượng))
/cmd ( cộng điểm mệnh lênh)( chỉ dùng cho Dark lord (DL))( ví dụ /cmd 400 ( cộng 400 point vào cột mệnh lệnh))
2- Sửa Điểm
/suadiem ( Thu Hồi Hết Số Point Hiện Có Để Cộng Lại Điểm Các Cột)
3- Xóa Tội
/xoatoi ( Trở về Người Bình Thường)
4- Reset Nhân Vật
/reset ( Reset thường sẽ mất nguyên liệu ) Kick Vào Đây Để Đọc Yêu Cầu Reset ...
/resetvip ( Reset Vip Sẽ Mất GCoint nhưng k cần nguyên liệu để reset ) Kick Vào Đây Để Đọc Yêu Cầu Reset ...
5- Các Lệnh Khác
/request on(off) :( Bật Chức Năng )
^_^, Rush,Sir,T_T,Win,Go go go, Hello, Bye Bye,;,Respect,/DanCe (Nhóm Lệnh Biểu Cảm)
II-Tùm Lum
/post ( Dùng Để Chat Toàn Sever Trong Game )
@@ ( Dùng Để Trò Chuyện Trong Guild )
@> ( Chủ Hội có thể thông báo cho các thành viên trong Hội )
/war ( Đưa ra lời thách đấu với Hội khác )
/battlesoccer ( Đưa ra yêu cầu tạo trận cầu với Hội khác )
@@ ( Dùng Để Trò Chuyện Trong Guild )