1. Tổng Hợp Sự Kiện Game


Nội dung sự kiện Tên Sự kiện Server - Địa điểm Thời gian


Tất cả Server


xuất hiện tại Kalima64 Tiếng Sau Khi Bị Giết Tất cả Server  

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria

 4h30 , 8h30, 12h30, 16h30, 20h30, 24h30

 
Tìm và tiêu diệt đội quân của Erohim nhận được nhiều item giá trị

 
Sub CTC

Valey of Loren


3h30,
11h30,
19h30 
 

 Bảo vệ không cho quái xâm nhập mục tiêu, Đẩy lui đợt tấn công của BALGASS 
 
Sub CTC

Xuất hiện ở CryWolf
 


11h45,
19h45
 


Tiêu diệt Boss trên bản đồ, vị trí ngẫu nhiên


Tất cả Server
 

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria 1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00

Tiêu diệt quái ở Huyết Lâu nhận được nhiều EXP

Tất cả Server
  

Mang vé đến Thiên Sứ 
ở Devias (209,29) hoặc Lorencia ( 143,137) 


1h / lần.
Bắt đầu từ 0h30
 


Tiêu diệt Boss trên bản đồ, vị trí
ngẫu nhiên


 Tất cả Server 

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria
 

1h30, 5h30, 9h30,13h30, 17h30, 21h30

 
Hạ gục những người chơi khác tồn tại đến phút cuối để nhận đồ thần, ngọc

Tất cả Server
   

Mua Giáp Hỗn Nguyên ở Lorencia (123,133)

4 tiếng 1 lần,
4h, 8h, 12h, 16h,20h,24h

Tiêu diệt quái ở Quảng Trường Quỷ nhận nhiều Exp
Tất cả Server  

Mang vé đến Charron
 ở Noria
 (172,103) hoặc Lorencia ( 143,137)


2h / lần.
 Bắt đầu từ 1h00

Nhận xét