1. Nâng cấp trang bị +1 + 13

Nâng cấp item từ +0 lên +13

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ITEM LÊN +13Yêu cầu chung:

Để thực hiện nâng cấp item ta cần các yếu tố cơ bản sau:
 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen1. Nâng cấp item từ +0 lên +9:

Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:
 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ 50% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.


Khi nâng cấp từ +6 lên +9:
 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +02. Nâng cấp item từ +9 lên +13:

- Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường
 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên


 Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)


- Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
- Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
-  Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
- Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm . 


Nhận xét